dimarts, 4 d’octubre de 2016

La Taula de Convivència de Can Vidalet. 2014

Durant el  2014 la Taula de Convivència, va tenir com a objectiu passar de la teoria a les actuacions pràctiques


1a Plenària 2014 (4a sessió de la Taula)

·       Es validà el Document Marc, ja treballat en la darrera sessió de l’any 2013.

·      A causa de la necessitat de realitzar accions concretes que donessin sentit a les reunions de la Taula es va adoptar una forma de treball que permetés: 1) Iniciar diferents projectes segons les necessitats que explicades pels membres de la Taula 2) Implicar a alguns participants perquè mantinguessin “viu” aquells projectes. A aquests participants els denominarem “grups Motors”. 

·       Van sorgir 4 Grups Motors (o subgrups), amb 4 projectes diferents:

Projecte
Grup Motor (subgrups)
o   Avaluar l’ús de les Pistes del Parc de Can Vidalet per fer propostes de millora (si s’escau)
-       Associació de Veïns de Can Vidalet
-       Associació de dones de Can Vidalet
-       Policia Local
o   Captar més presència Masculina Àrab a l’Associació de veïns de Can Vidalet
-       Associació de veïns de Can Vidalet
-       Associació Mediterrània
-       Tècnica d’Acollida
o   Fomentar la participació de dones que no siguin “de Can Vidalet de tota la vida” en tallers i altres activitats que realitzin entitats del barri 
-       Tècnica de Pla de Barris
-       Associació Fedebol
-       Alumnes del Taller d’Acollida
o   Fer una xerrada contra els prejudicis
-       Centro Cultural Andaluz
-       Associació Fedebol
-       CAP Can Vidalet
-       Taller Alumnes Nouvingudes


·       Com es pot observar en cada Grup Motor hi havia una mescla entre tècnics de l’Ajuntament, persones d’associacions i persones sense una vinculació determinada. 

·       Així, en aquesta mateixa sessió es va programar fer un retorn d’aquest treball  en la següent reunió de la Taula

2a Plenària 2014 (5a sessió de la Taula)

·       Entre la 1a plenària i aquesta segona, es van mantenir més de 15 sessions de treball i reunions, tant amb els Grups Motors que s’havien format, com amb els tècnics de l’Ajuntament

·       En aquesta segona sessió del 2014 es va presentar el treball d’aquests subgrups al llarg d’aquests mesos, tal com s’havia acordat ja a la primera reunió.

·       També en aquesta sessió va sorgir una nova temàtica: la falta de fluïdesa de la relació entre les entitats, així com de les entitats amb la mateixa ciutadania. 

·       És per això que va sorgir la proposta de fer un Mapa d’Entitats de Can Vidalet, per impulsar 1) El coneixement entre les entitats 2) El coneixement de les entitats  per part de la ciutadania.

·       Finalment es va fer una presentació de la següent sessió, destinada a un taller per reflexionar entorn la diversitat cultural, el qual era una de les propostes del quart subgrup de treball.

3a Plenària 2014 (6e sessió de la Taula)

·       Sessió en la qual es va dur a terme el taller anunciat a la reunió anterior. Amb el títol “Que no et posin de mal rumor”, la tallerista va posar a disposició de les persones assistents una sèrie de recursos i eines encaminades  a reflexionar entorn els  prejudicis, tòpics i rumors referents a les diferències culturals.

·       A partir d’aquí  es va generar un debat interessant arran de la immigració, la convivència, i les diferències culturals que va resultar enriquidor per a tots els assistents.

 

LA TAULA DE CONVIVÈNCIA DE CAN VIDALET. 2014

Durante el  2014 la Taula de Convivència tuvo como objetivo pasar de la teoría a las  actuaciones prácticas.


1era Plenaria 2014 (4arta sesión de la Taula)

·       Se valida el Documento Marco, ya trabajado en la última sesión del 2013.

·       Debido a la necesidad de realizar acciones concretas que dieran sentido a las reuniones de la Taula se adoptó una forma de trabajo que permitiera, 1º- Iniciar diferentes proyectos según las necesidades que expresaran los miembros de la Taula; 2º - Implicar a algunos participantes para que mantuvieran “vivos”  esos proyectos. A estos participantes les denominamos “grupos motores”. 

·       Salieron  4 Grupos Motores (o subgrupos), con 4 proyectos diferentes:

Proyecto
Grupo Motor (subgrupos)
o   Valorar el uso de las Pistas del Parc de Can Vidalet para hacer  propuestas de mejora ( si fuera necesario)
-       Associació de Veïns de Can Vidalet
-       Associació de dones de Can Vidalet
-       Policia Local
o   Captar más presencia Masculina Árabe en l’Associació de veïns de Can Vidalet
-       Associació de veïns de Can Vidalet
-       Associació Mediterrània
-       Tècnica d’Acollida
o   Fomentar la participación de mujeres que no sean “de Can Vidalet de toda la vida” en talleres y otras actividades que realizan las  entidades del barrio 
-       Tècnica de Pla de Barris
-       Associació Fedebol
-       Alumnes del Taller d’Acollida
o   Dar una charla contra los prejuicios
-       Centro Cultural Andaluz
-       Associació Fedebol
-       CAP Can Vidalet
-       Taller Alumnes Nouvingudes


·       Como se puede observar en cada Grupo Motor había una mezcla entre técnicos del Ayuntamiento, personas de asociaciones y personas sin una vinculación determinada. 
·       Así, en esta misma sesión se programó hacer una devolución de este trabajo en la siguiente reunión de la Taula .

2ª Plenaria 2014 (5ª sesión de la Taula)

·       Entre la 1era plenaria y esta segunda, se mantuvieron  más de 15 sesiones de trabajo y reuniones tanto con los  Grupos Motores que se habían formado, como con los técnicos del Ayuntamiento . 

·       En  esta segunda sesión de 2014 se presentó el trabajo de los subgrupos a lo largo de estos meses, tal y como, se había acordado ya en la primera sesión.

·       También en esta sesión vio la luz una nueva temática: la falta de fluidez de la relación entre les entidades, así como de las entidades con la propia ciudadanía.   

·       Es por eso que surgió la propuesta de hacer un Mapa d’Entitats de Can Vidalet, para impulsar: 1º-  El conocimiento entre las entidades; 2ª - El conocimiento de las entidades por parte de la ciudadanía.

·       Finalmente se hizo una presentación de la siguiente sesión, destinada a un taller para reflexionar sobre la diversidad cultural, que era una de les propuestas del cuarto subgrupo de trabajo.

3era Plenaria 2014 (6ena sesión de la Taula)

·       Sesión en la que se llevó a cabo el taller anunciado en la reunión anterior. Con el título “Que no et posin de mal rumor”, la tallerista puso a disposición de las personas asistentes una serie de recursos y herramientas dirigidas reflexionar sobre los prejuicios, tópicos y rumores referentes a las diferencias culturales.

·       A partir de aquí  se creo un debate interesante a raíz de la inmigración, la convivencia y las diferencias culturales que resultó enriquecedor para todos los asistentes.